OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

Referat af møde i valggruppe 3

 

Onsdag 5. april 2017

 

Dagsorden
Punkt 1   - Velkomst

Punkt 2   - Valg af dirigent og stemmeudvalg

Punkt 3   - Godkendelse af dagsorden
Punkt 4   - Orientering fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Punkt 5   - Beslutning om antal medlemmer til repræsentantskabet (2, 5 eller 10)
Punkt 6   - Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Punkt 7   - Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet

Punkt 8   - Orientering om økonomi m.v.

Punkt 9   - Eventuelt

 

Tilstede: Med stemmeret:
Jens Folmer Olsen
Søren Husby
Michael Vestergaard

 

Uden stemmeret:
Erling Joost

 

Fra administrationen:
Astrid Birnbaum

Birgitte Zmylon (referent)

 

I alt var repræsenteret 96 stemmer

 

Punkt 1 – Velkomst

Jens Folmer Olsen bød velkommen.

 

Punkt 2 – Valg af dirigent og stemmeudvalg

Erling Joost blev valgt som dirigent efter forslag fra Jens Folmer Olsen.

 

Der blev i første omgang ikke valgt et stemmeudvalg.

 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

 

Punkt 3 – Godkendelse af dagsorden

Der var ingen indvendinger til dagsordenen.

 

Punkt 4 – Orientering fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Jens Folmer Olsen orienterede kort.

 

NY DIREKTØR

Først vil jeg lige præsentere Høje Taastrup Fjernvarmes nye direktør, Astrid Birnbaum, for jer der endnu ikke har mødt hende.

 

Astrid har mange års erfaring indenfor fjernvarmebranchen, som hun har været beskæftiget indenfor siden 1983. Astrid er akademiingeniør.

 

Senest har Astrid været ansat i Dansk Fjernvarme som afdelingschef og har tidligere været ansat som forsyningsdirektør i HOFOR.

 

ÆNDRING AF BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

På grund af ændring i lovgivning og nødvendig tilretning/præcisering i henhold til praksis er der sket ændringer i Høje Taastrup Fjernvarmes Bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

De gældende Bestemmelser for fjernvarmelevering var tidligere opdelt i to hovedafsnit omhandlende Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Det er nu – efter ønske fra kunder og VVS-installatører – blevet til to særskilte sæt bestemmelser, nemlig Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering og Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering.

 

De væsentligste ændringer er:

 

Almindelige bestemmelser:

  • Udtrædelsesfrist
  • Fjernaflæsning
  • Restancer
  • Klagemuligheder 

Tekniske bestemmelser:

  • Stikledning
  • Dimensioneringskriterier
  • Returtemperaturtarif
  • Trykprøvning og syn af varmeinstallation
  • Nye afsnit

Både de Almindelige bestemmelser og de Tekniske bestemmelser kan hentes på selskabets hjemmeside www.htf.dk.

 

VEKS

VEKS nedsatte deres varmepris i juli 2016, primært fordi varmen fra affaldsværkerne blev billigere end forventet. Høje Taastrup Fjernvarmes bestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde i slutningen af september ikke at nedsætte Høje Taastrup Fjernvarmes varmepriser, men i stedet at få en mindre overdækning, således at vi har kunnet holde vores priser i 2017 uændret i forhold til 2016.

 

FJERNKØLING

Fjernkøling til Copenhagen Markets har nu været i gang siden april 2016, og det kører fint. Der er etableret en kølecentral ved Copenhagen Markets med et produktionsanlæg, der både producerer varme og køl.

 

Vi har købt en grund ved Carlsberg og etableret en adgangsvej, der er døbt Energivej. På denne grund skal der opføres den næste kølecentral, der også indeholder varme/køleanlæg, således at vi kan forsyne nogle af de større erhvervsvirksomheder i området med fjernkøling.

 

DAMVARMELAGER

Høje Taastrup Fjernvarme er i gang med planlægning af et stort damvarmelager. Varmelagret kan f.eks. indeholde ”overskudsvarme” i forbindelse med fjernkøleproduktionen, og så kan det også indeholde ”overskudsvarme” fra kraftvarme- og affaldsforbrændingsanlæg, der er produceret, når det er billigt.

 

Planlægningen foregår derfor i samarbejde med VEKS, da lagring af varme ikke kun er til gavn for Høje Taastrup Fjernvarme, men for hele det fælles fjernvarmesystem.

 

Til dette er der investeret i en grund ved Klevehøjgård, hvor lageret skal opføres.

 

BESTYRELSE OG ADMINISTRATION

Varmens dag

I lighed med tidligere år blev der i forbindelse med Varmens dag afholdt åbent hus hos Høje Taastrup Fjernvarme søndag den 5. februar.

 

Der var ca. 130 besøgende.

 

Der var på dagen blandt andet mulighed for at se opstart af vores kedler på Malervej, ligesom der var demonstration af nutidens unit på vores central på Mølleholmen

 

Personale

Foruden vores nye direktør, har selskabet ansat en økonomielev, Sussie Thomsen, der startede den 23. maj 2016 og en fjernvarmetekniker, Henrik Saxbøll, der startede den 27. marts 2017. Ved udgangen af april 2017 går fjernvarmetekniker Finn Rønje på efterløn. Finn har været ansat i selskabet i næsten 27 år.

 

Punkt 5 – Beslutning om antal medlemmer til repræsentantskabet (2, 5 eller 10)

Det blev vedtaget, at der stadig skulle være 5 medlemmer i repræsentantskabet.

 

Punkt 6 – Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Følgende var på valg:

Jens Folmer Olsen

Søren Husby

Ken Steen Nielsen

Michael Vestergaard

 

Herudover opstillede:

Nicolai Jensen, Copenhagen Markets Erhvervslejerforening

 

Claus Hillemann genopstillede ikke.

 

Alle blev valgt eller genvalgt for en periode af 2 år – fra 2017 til år 2019.

 

Punkt 7 – Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet

Genvalgt blev:

            Heidi Vestergaard (1. suppleant)

 

for en 2-årig periode – 2017-2019.

 

Punkt 8 – Orientering om økonomi m.v.

Intet til dette punkt.

 

Punkt 9 – Eventuelt

Intet til dette punkt.

 

Mødet slut kl. 18.00

 

  

Referatet gennemgået og godkendt:

 

 

Taastrup, den 25/4 2017

 

­­­­­­­­­­­­­Dirigent, Erling Joost (sign.)

 


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk