OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

 

Referat af møde i valggruppe 2

 

Tirsdag den 5. april 2018

 

 

Dagsorden:

 

Punkt 1   -   Velkomst

 

Punkt 2   -   Valg af dirigent og stemmeudvalg

 

Punkt 3   -   Godkendelse af dagsorden

          

Punkt 4   -   Orientering fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

 

Punkt 5   -   Beslutning om antal medlemmer til repræsentantskabet (2, 5 eller 10)

      

Punkt 6   -   Valg af medlemmer til repræsentantskabet

 

Punkt 7   -   Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet

 

Punkt 8 -     Eventuelt

 

 

Tilstede:    Med stemmeret:

                    8 personer

 

                    Uden stemmeret:

                    1 person  

 

                    Derudover deltog:

                    Erling Joost                   

 

Fra admini-

strationen:   Astrid Birnbaum

                        Birgitte Zmylon (referent)

 

                        I alt var repræsenteret 803 stemmer


Punkt 1 – Velkomst

Bestyrelsesmedlem Bjarne S. Hansen bød velkommen til valggruppemødet.

 

Punkt 2 – Valg af dirigent og stemmeudvalg

Bjarne S. Hansen foreslog bestyrelsesformand Erling Joost som dirigent, hvilket blev godkendt.

 

Der blev ikke valgt stemmeudvalg.

 

Dirigenten konstaterede, at valggruppemødet var lovligt indvarslet.

 

Punkt 3 – Godkendelse af dagsorden

Ingen havde bemærkninger til den udsendte dagsorden, og denne blev godkendt.

 

Punkt 4 – Orientering fra bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Bjarne S. Hansen tog sig af orienteringen.

 

REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I VALGGRUPPE 2

Vi har fået et nyt medlem i vores repræsentantskab, Knud Anker Iversen, der er trådt ind, i stedet for Henning Bering-Bryld, der i juli måned meddelte, at han trådte ud af repræsentantskabet.

 

Henning Wismann og Kurt Hartvig har valgt at stoppe ved dette valg.

 

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE - VEDTÆGTSÆNDRINGER

De ændringer af vedtægter, der enstemmigt blev vedtaget på det ekstraordinære repræsen­tantskabsmøde den 24. oktober, er sendt til HTK sammen med en konsekvensændring, foranlediget af en lovændring i Forbrugeraftaleloven.

 

Kommunen har meddelt, at man ikke kan acceptere/godkende de af repræsentantskabet vedtagne ændringer, udover konsekvensændringerne.

 

RETURTEMPERATUR-TARIF

Vi har tidligere orienteret om den vedtagne returtemperatur-tarif der er trådt i kraft pr. 1. januar 2017. Det betyder, at fjernvarmeanlæggene i de enkelte ejendomme skal afkøle fjernvarmevandet til en temperatur på 46 °C eller derunder. Hvis anlægget sender vandet retur med en temperatur på under 46 °C får man en ”rabat” på 10 kr. pr. grad pr. MWh temperaturen er under. Hvis temperaturen på returvandet er over 46 °C, får man et ”tillæg” på 10 kr. pr. grad pr. MWh temperaturen er over. I 2018 er rabatten/tillægget på 9,60 kr. fordi vi har sænket vores priser med 4 % i 2018 i forhold til i 2017.

 

2017 har været det første år med denne nye incitamentsafregning og resultatet har været, at det primært er småkunderne, der har afkølet til mindre end 46 °C, og dermed har denne gruppe fået en bonus på tkr. 3.710. Storkunderne har fået et tillæg tkr. 2.876. Dette har resulteret i en nettoomkostning på tkr. 834, hvilket igen betyder at vores gennemsnitlige returtemperatur har ligget lige under 46 °C.

 

Kunder med anlæg med de dårligste returtemperaturer er løbende blevet kontaktet for at få klarlagt, hvorfor deres anlæg ikke er i stand til at levere denne returtemperatur. Samtidig bliver de rådgivet om de mulige forbedringer, der kan foretages på deres anlæg.

 

Så derfor husk at følge med, eller få jeres varmemester til af følge med, i forbrug og returtemperaturen på anlægget i jeres ejendom via HTF’s hjemmeside

 

Der er mulighed for, via eForsyning, at hente oplysninger om forbrug, gennemsnitlig returtemperatur m.v. ind i et Excel ark.

 

VEKS

Priser

Og så til noget om VEKS der står for Vestegnens Kraftvarmeselskab, og er leverandør af varme til 12 kommuner på Vestegnen, heriblandt til os i Høje Taastrup.

 

VEKS nedsatte – ligesom året før - deres varmepris i juli 2017, fordi deres omkostninger til køb af varme var mindre end forventet. Høje Taastrup Fjernvarmes bestyrelse besluttede på et bestyrelsesmøde i slutningen af september, ikke at nedsætte Høje Taastrup Fjernvarmes varmepriser, men i stedet at få en mindre overdækning, således at vi har kunnet nedsætte vores priser i 2018 med 4 % i forhold til 2017.

 

Ellers har 2017 været lige så koldt/varmt som 2016, og 4,4 % varmere end vi havde budgetteret med.

 

ENERGIBESPARELSER

Energibesparelser er stadig en svær opgave. Og der er en aftale om realisering af energibesparelser frem til og med 2020. Så må vi håbe at ordningen derefter forsvinder eller ændres til noget mindre administrativt tungt. For kravene til dokumentation og kvalitetssikring bliver hele tiden større, - fordi der også hos nogle konstateres snyd med ordningen.

 

Vi har dog en målsætning om, at vi skal realisere så mange besparelser som muligt i eget forsyningsområde. Vores krav til realisering af energibesparelser er dog så stort, at vi ikke kan undgå at købe energibesparelser. Vi har således i 2017 realiseret 9.076 MWh, hvoraf vi har købt de 3.938 MWh. I alt har vi omkostninger på ca. 3,5 mio. kr. til realisering af energibesparelser.

 

Hvis der er nogen af jer der er til stede her i aften som påtænker at energirenovere jeres ejendom, så ret henvendelse til selskabets energivejleder Mia Paasche, inden der bliver afgivet ordre på arbejdet eller materialer købes hjem, og hør hvor stort et tilskud, I kan få til jeres renovering. Så tjener fjernvarmeselskabet nemlig nogle energibesparelser.

 

Gå eventuelt ind på selskabets hjemmeside og få mere at vide.

 

FJERNVARMEUDBYGNING OG PROJEKTER

Der er stadig godt gang i fjernvarmeudbygningen. Nærheden bliver hurtigt udviklet så der kommer en del nye kunder til.

 

Vi har også konverteret ældreboligerne på Teglstenen i Hedehusene fra naturgas til fjernvarme. Og så har vi etableret nyt ledningsnet og etableret individuel fjernvarmeforsyning i Hallandsparken og til hver enkelt blok i Gadevang.

 

Rækkehusene i Hallandsparken, der tidligere blev forsynet med fjernvarme som én kunde fra en veksler i E/F Olufsborg, har valgt at få tilsluttet rækkehusene som individuelle kunder (113 individuelle kunder). Næsten alle har også valgt at indgå en abonnementsaftale med os. De er nu ikke længere medlem af Valggruppe 2, men er overgået til Valggruppe 1, der dækker ejendomme under 500 m².

 

Varmepumper Mølleholmen

Vi er i gang med at etablere et varmepumpeanlæg på 1,5 MW i en ny tilbygning ved Mølleholmen. Med store varmepumper er det muligt at hente energi ud af lunkent spildevand, grundvand eller havvand.

 

Da der er for meget grundvand i området omkring Mølleholmen, har Høje Taastrup Fjernvarme valgt at bruge denne ressource til at producere varme. Tidligere pumpede HOFOR vand op. Nu vil vi pumpe dette vand op og udnytte vandet til ny energi.  Projektet er et økonomisk godt projekt. Der er - i henhold til lovgivning på varmeområdet – både en god samfunds- og selskabsøkonomi (med en tilbagebetalingstid på 8 år). Derfor får alle vores varmekunder glæde af projektet. Og som en tillægsgevinst vil borgerne omkring Mølleholmen få mindre vand på deres ejendomme.

 

Derfor er vi nu i gang med at realisere projektet. Vi har fået alle de nødvendige tilladelser og vi forventer at varmepumperne kan idriftsættes til september 2018.

 

Der har været bragt et læserbrev, hvor alle oplysninger i øvrigt ikke var korrekte, i Lokalavisen vedrørende projektet, som vores bestyrelsesformand Erling Joost efterfølgende har kommenteret, også i Lokalavisen.

 

Fjernkøling

Fjernkøling til Copenhagen Markets har nu været i gang siden april 2016, og det kører fint. Der er etableret en kølecentral ved Copenhagen Markets med et produktionsanlæg, der både producerer varme og køl. Og nu har vi også idriftsat den næste energicentral, - der ligger på Energivej - der også producerer både varme og køl. Varmen leveres til fjernvarmenettet og kølingen leveres til de erhvervsvirksomheder, der er i området (p.t. leveres til ALKA, Orbicon og Quality Hotel).

 

Vi havde den officielle indvielse af energicentralen på Energivej den 22. marts, hvor både energiministeren, borgmesteren og bestyrelsesformanden klippede snoren. Vi fik samtidig en del branding/markedsføring i pressen af Høje Taastrup Fjernvarme og vores aktiviteter.

 

NYT ENERGIFORLIG

Den gældende energiaftale udløber i 2020 (herunder også den gældende energispareaftale).

 

Vi hører at der er et nyt energiforlig på vej, - hvilket selvfølgelig også vil give nye muligheder – eller kan få betydning for HTF.

 

Vi har hørt, at der vil ske ændringer af afgifter, - specielt elvarmeafgiften forventes at blive reduceret, hvilket vil have en positiv effekt på driften af vores varmepumpeanlæg. Endvidere forventes der også – som nævnt tidligere – ændringer for energibesparelsesindsatsen.

 

Endelig er der også indgået en politisk aftale om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren med krav om effektivisering. Lige p.t. er der nye bekendtgørelser og vejledninger på vej med standardiseringer af data og indberetning. Så det vil i fremtiden i hvert fald betyde en øget administration for HTF.

 

BESTYRELSE OG ADMINISTRATION M.M

Bestyrelseskodeks

Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker har udgivet et kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber. Bestyrelsen vil arbejde med kodekset henover sommeren.

 

Bestyrelsen

Der er kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer efter kommunalvalget Henrik Torning (C) og Hugo Hammel (A) i stedet for Laurids Christensen og Svend-Erik Hermansen.

 

Begge bor i Sengeløse og er ikke varmeaftager fra selskabet.

 

Hugo Hammel er også medlem af VEKS’ bestyrelse.

 

Åben hus-arrangementer

I stedet for at afholde Varmens Dag i februar, - som vi har gjort de tidligere år – holdt vi to ”åben hus arrangementer” på to hverdagsaftener mellem kl. 15-19 på fjernvarmeselskabets adresse på Malervej.

 

Formålet var, at vores kunder kunne få afklaret spørgsmål om blandt andet årsafregning, returtemperaturtarif og få svar på diverse vedrørende deres fjernvarmeanlæg.

 

Der var ca. 130 besøgende i alt, primært småkunder (ejendomme under 500 m²), hvilket vi synes er fint, - også fordi vi oplevede, at der var tilfredshed hos de fremmødte med de svar som de fik.

 

Temamøde

Sidste år valgte vi - efter ønske fra repræsentantskabet – at afholde en temadag den 28. september, i stedet for en studietur. Indholdet på temadagen var orientering om HTF’s strategi, som bestyrelsen og ledelsen har udarbejdet ved et strategiseminar i maj. Endvidere var der blandt andet indlæg om de fremtidige produktionsscenarier for hovedstadsområdet og en energipolitisk status. Vores Strategi 2025 (som er udformet som et strategihus) kan ses på hjemmesiden. Vores vision er at levere bæredygtig, sikker og billig fjernvarme og -køling til vores kunder. Der er lige kommet nyhedsbrev med nyt format

 

---oo0oo---

 

Spørgsmål:

 

  1. Har I afsat resurser til salg af fjernkøling?
  2. Hvornår sker der mere i området ved Hørskætten. Der er jo blandt andet kommet det nye datacenter GlobalConnect?

 

Svar:

  1. Ja, det er der, for det er et stort arbejde at besøge de potentielle kunder. Jørgen Jensen supplerer med, at der er ikke forelagt noget for bestyrelse om, at man har behov for at udvide mandskabet i den forbindelse. Vi har jo en strategi om, at der først udbygges i takt med at der kommer nye kunder. Det er få virkelig store kunder det drejer sig om. Det tager lang tid, inden der kommer noget på skrift, fra kunderne. Det kan blandt andet være de har et anlæg de gerne vil ”køre i bund” først.
  2. GlobalConnect har udtalt i pressen, at de vil gerne forære overskudsvarme væk, men de er svære at få kontakt med. Vi har udarbejdet hensigtserklæring for et samarbejde med GlobalConnect, men vi venter stadig på en tilbagemelding.

 

Punkt 5 – Beslutning om antal medlemmer til repræsentantskabet (2, 5 eller 10)

Det blev besluttet, at der fortsat skulle vælges 10 medlemmer.

 

Punkt 6 – Valg af medlemmer til repræsentantskabet

Følgende medlemmer var på valg:

                               Bjarne S. Hansen

                               Jørgen Jensen

                               Mogens Hamburger

                               John Heikendorf

                               Knud Anker Iversen

                               Ole Lorenzen

                               Michael Riis Nyrand

                               Claus Odgaard

        

Derudover opstillede:

                               Lars Mann Pedersen

                               Poul Sørensen

                               Jens Wiinholt

                               Erik Larsen

 

Følgende blev genvalgt/valgt for perioden 2018-2020:

                               Bjarne S. Hansen

                               Jørgen Jensen

                               Mogens Hamburger

                               John Heikendorf

                               Knud Anker Iversen

                               Erik Larsen

                               Ole Lorenzen

                               Claus Odgaard

                               Poul Sørensen

                               Jens Wiinholt

 

Kurt Hartvig og Henning Wismann genopstillede ikke.

 

Punkt 7 – Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet

Valgt blev:

Lars Mann Pedersen     (1. suppleant)

Michael Riis Nyrand       (2. suppleant)

 

Begge blev valgt for en 2-årig periode – 2018-2020.

 

Punkt 8 - Eventuelt

Intet til dette punkt.

 

 

Mødet slut kl. 19:45

 

Referatet gennemgået og godkendt:

 

Taastrup, den 16. april 2018

­­­­­­­­­­­­­

dirigent, Erling Joost (sign.)


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 8:30-15:30.
Fredag kl. 8:30-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk