OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.

 

Privatlivspolitik for Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 

Som leverandør af fjernvarme til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af fjernvarme og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

 

2. Kontaktoplysninger
 

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger eller har spørgsmål til privatlivspolitikken.

 

Registrerede kontaktoplysninger til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.:

Kontaktperson: Allan Andersen

Adresse: Malervej 7A

CVR: 13 05 71 17

Telefonnr.: 43553011

Mail: allan.andersen@htf.dk

Website: www.htf.dk

 

3.  Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af fjernvarme jfr. persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi måleroplysninger i medfør af art. 6 stk. 1 b), e) og f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre dig en så effektiv levering og så billig fjernvarme som mulig.

 

4. Kategorier af personoplysninger
 

Vi behandler kun de personoplysninger, som er nødvendige, for at levere fjernvarme til dig.

 

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, målernummer, målerdata, lokationsdata fra internettet, mobil, GPS og billeder taget af installationer m.m. for at opfylde vores aftale med dig om levering af fjernvarme. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig, fx. hvis vi skal reparere ledninger, udskifte målere, underrette om brud m.m.

 

I forhold til enkelte af vores kunder kan det være nødvendigt at opbevare helbredsoplysninger, der er følsomme personoplysninger – fx hvis vi skal være helt sikre på at kunne underrette dig, hvis der afbrydes for fjernvarmen. Du bedes selv sørge for, at vi er underrettet, hvis vi skal tage særlige hensyn til dig. Hvis vi skal opbevare dine helbredsoplysninger, skal du give et skriftligt samtykke til dette.

 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til
 

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx selskaber, der står for opkrævning af varme, målerregistrering, kommunikation m.m. Kommer du i restance med betaling af varme, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret.

 

Vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, hvis dette er et krav i lovgivningen. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

Derudover indgår vi fortrolighedsaftaler med f.eks. VVS-firmaer eller lignende, der får oplyst vores kunders navn, adresse m.m. Vi har på forhånd sikret, at de og deres medarbejdere overholder reglerne om persondata.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand m.m.

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer.

 

7. Hvor har vi dine personoplysninger fra?
 

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, men vi får også personoplysninger fra f.eks. målerselskaber. Vi kan også modtage oplysninger fra offentlige myndigheder, ejendomsmæglere m.m.

 

8.

Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet mellem Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a., sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år (ifølge reglerne i bogføringsloven).

 

Aftale om fjernvarmetilslutning opbevares, så længe vi leverer fjernvarme til en ejendom, uanset hvem der har underskrevet aftalen, da aftalen er grundlag for levering af fjernvarme til ejendommen. Hvis aftalen opsiges, sletter vi aftalen efter indeværende år + 5 år (ifølge reglerne i bogføringsloven).

 

9.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

 

Vi gør ikke brug af automatiske afgørelser eller profilering.

 

10.

Retten til at trække samtykke tilbage

 

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af fjernvarme fra Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Skulle du have givet samtykke til os til noget ud over levering af fjernvarme, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

 

11.

Dine rettigheder

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om forordningen, samt om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk.

 

12.

Klage til Datatilsynet

 

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 


Se dit forbrug
Se tidligere aflæsninger og oplysninger registreret på din måler, opgørelser, styringstabel m.v.
 
Info om fjernvarmearbejder
Her kan du følge renoveringer, opgravninger m.v.
 
Kontakt os
Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 9:00-15:30.
Fredag kl. 9:00-12:30.
Telefon: 4355 3010
 
Nyt fjernvarmeanlæg?
Så vælg vores abonnementsordning, så klarer vi det hele!
Med abonnementsordningen får du hurtigt, nemt og billigt nyt fjernvarmeanlæg.
 
Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.
Malervej 7 A
DK-2630 Taastrup

Tel. 4355 3010

E-mail: htf@htf.dk